Jdi na obsah Jdi na menu
 

Domovní řád

 

 

čl. 1

Úvodní ustanovení

Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání  domů, bytů, nebytových prostorů a společných částí domu v domech bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi družstvem a jeho členem je v této oblasti stanovena občanských zákoníkem a stanovami družstva.

 

čl. 2

Základní pojmy

 1. Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení.
 2. Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení (např. k podnikatelské činnosti, společenské, zájmové činnosti, garáže a ateliéry). Nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu ani společné prostory (části) domu.
 3. Příslušenstvím k bytu jsou vedlejší místnosti i prostory určené k tom, aby byly s bytem používány (např. sklepní box, spížní komora mimo byt apod.).
 4. Společnými částmi domu jsou části domu určené pro společné užívání, zejména základy, střechy, hlavní svislé a vodovodní konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkony, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, rozvody tepla a teplé vody, kanalizace, plynu, elektřiny, společné antény, a to i když jsou umístěny mimo dům, dále se za společné části domu považují příslušenství domu (např. studny, oplocení) a stavby vedlejší včetně jejich příslušenství.

 

čl. 3

Práva a povinnosti z nájmu bytu

 1. Práva a povinnosti  z nájmu bytu upravuje hlava sedmá občanského zákoníku.
 2. Bytové družstvo zajišťuje spolu s výkonem samosprávy plný a nerušený výkon práv člena-nájemce při užívání bytu a to v souladu se stanovami a směrnicemi družstva.
 3. Bytové družstvo je oprávněno po předchozím oznámení nájemci vstoupit do bytu či nebytového prostoru za účelem zjištění technického stavu bytu (nebytového prostoru) a provedení odečtu, kontroly příp. výměny měřidel tepla, teplé a studené vody. Ve výjimečných případech (havárie, ohrožení života a zdraví osob, bezprostředně hrozí škoda na majetku) bude zajištěno zpřístupnění bytu policií i bez souhlasu nájemce. O tomto zásahu vyrozumí družstvo neprodleně nájemce a pořídí o zásahu písemný protokol.
 4. Nájemce je povinen řádně užívat byt, společné části domu a řádně užívat plnění, jejich poskytování je spojeno s užíváním bytu. Dále je povolen po předchozím oznámení družstvu umožnit přístup do bytu čil nebytového prostoru za účelem zjištění technického stavu bytu (nebytového prostoru) a provedení odečtu, kontroly příp. výměny měřidel tepla,teplé a studené vody.
 5. V případě předcházení násilného otevření bytu nebo nebytového prostoru z důvodu havárie apod. doporučuje se v případě déle trvající nepřítomnosti nájemce oznámit družstvu místo pobytu nebo adresu a telefon osoby zplnomocněné ke zpřístupnění bytu.
 6. Nájemci bytů (nebytových prostor) jsou povinni při výkonu svých práv dbát , aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv. Výkon práv a povinností vyplývajících z nájemního vztahu nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.

čl. 4

Držení domácích zvířat

 

 1. Nájemce bytu nese plnou odpovědnost za domácí zvířata, která jsou v bytě držena (psi, kočky, morčata apod.). Je současně povinen dbát , aby nedocházelo k rušení užívacího práva ostatních obyvatel domů a byla dodržována čistota v domě.

 

čl. 5

Užívání společných částí (prostorů a zařízení) domu

 1. Společné části domu se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určeny tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních nájemců v domě. Umísťování jakýchkoliv předmětů, nepatřících k vybavení domu, není ve společných prostorách dovoleno.
 2.  Nájemci jsou povinni zejména:

- umožnit přístup k uzávěrům, hydrantům, měřičům, vstupům do zařízení PO

-  zabezpečit, aby v domě nebyly ukládány látky snadno vznětlivé či jinak nebezpečné a

   nebylo užíváno otevřeného ohně

-  zabezpečit, aby věci uložené ve sklepech nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců.

     

čl. 6

Prádelny, sušárny , mandlovny

Způsob používání prádelen, sušáren, mandloven stanoví výbor domovní samosprávy:

U prádelen a mandloven bez měření spotřeby vody a elektřiny je nájemce povinen bezodkladně po ukončení praní nebo mandlování uhradit paušální poplatky pověřené osobě v domě.

U prádelen a mandloven s měřenou spotřebou vody a elektřiny je nájemce povinen ihned po ukončení praní nebo mandlování provést zápis spotřeby do evidenčního záznamníku prádelny nebo mandlovny a tento bezodkladně vrátit pověřené osobě v domě.

 

čl. 7

Vyvěšování a vykládání věcí

 1. Nájemci bytu nesmí bez písemného souhlasu družstva umísťovat na vnější konstrukce např. balkonů, lodžií a oken, na fasádu, střechu a anténní stožár jakékoliv zařízení a předměty.
 2. Květiny v oknech, na balkonech apod. musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je třeba dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela zdi.
 3. Pro stavbu a instalaci venkovních rozhlasových a televizních antén a jejich svodů je třeba předchozího souhlasu družstva. Stavební řád může nařídit přeložení nebo úpravu antén, které ohrožují stavební stav nemovitosti nebo bezpečnosti okolí anebo ruší jeho vzhled.

 

čl.8

Zajištění pořádku a čistoty v domě

 1. Nájemce a osoby s ním společně bydlící jsou povinny udržovat v domě pořádek a čistotu, Družstvo je povinno zajistit provádění úklidových prací ve všech společných částech domu. V případě, že členská schůze domovní samosprávy rozhodne o tom, že úklid budou provádět sami nájemci bytů, jsou tito povinni podílet se na úklidu společných prostor v domě, zametání a mytí schodů a chodeb, udržování čistoty ve sklepě, čištění schodišťových oken, zábradlí, osvětlovacích zařízení, vchodových dveří a odklízení sněhu z chodníků přilehlých k domu v zimním období a to podle zásad a v rozsahu stanovených výborem domovní samosprávy v souladu s nájemní smlouvou.
 2. Vyklepávat koberce, rohožky a pod je možno pouze na místech k tomu určených.

 

č. 9.

Otevírání a zavírání domu

 1. Nájemníci jsou povinni zamykat dům v době od 22.00 do 6.00 hodin. V případě, že výbor domovní samosprávy rozhodne o tom, že dům bude uzavřen neustále, jsou všichni obyvatelé domu toto rozhodnutí povinni respektovat.

Družstvo je povinno zajistit, aby každý nájemce obdržel dva klíče od domovních dveří za úplatu.

 1. Klíče od společných prostorů a zařízení domu včetně těch prostorů, kde je umístěn hlavní uzávěr plynu, vody apod. jsou podle rozhodnutí výboru domovní samosprávy uloženy na určeném místě.

 

č. 10

Klid v domě

 1. Nájemci jsou povinni užívat byt v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžovali ostatní nájemce nadměrným hlukem
 2. V době od 22.00 hod do 6.00 hod, jsou nájemci povinni dodržovat noční klid.
 3.  Klid v domě jsou povinni dodržovat i nájemci nebytových prostor.

 

čl. 11

Závěrečná ustanovení

 1. Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů.
 2. Ustanovení domovního řádu se vztahují přiměřeně i na vlastníky bytů v domech.

 

 
 

 

Kontakt

Bytové družstvo Líšnická

Líšnická 975
Praha 5 - Stodůlky
155 00